Projekty

Firma BUD-MEL zrealizowała projekt pn.: "Rozwój oferty usługowej w odpowiedzi na wzrost rynku regionalnego", dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego oraz Budżetu Państwa z Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Celm projektu była rozbudowa parku maszynowego firmy BUD-MEL oraz wprowadzenie do oferty firmy nowych usług, tj.: usługi odwodnieniowe i zabezpieczające przy modernizcji i budowie infrastruktury drogowej, usługi instalacyjno-liniowe w zakresie budowy kanalizacji i wodociągów oraz świadczenie usług na rzecz indywidualnych inwestorów w sektorze budownictwa jednorodzinnego (wykopy fundamentowe, niwelownie terenu, drenaże placów i budynkow, przyłacza mediów, itp.).